Zakład Opiekuńczo-leczniczy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Leśniówka"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

ZOL 1
ZOL 2
ZOL 3

Wniosek do ZOL
Wniosek do ZOL-P

KOMPLETNY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZOL ZAWIERA:

 1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
 2. Zaświadczenie lekarskie – wystawia lekarz POZ, lekarz specjalista lub lekarz prowadzący w szpitalu
  1. Skierowanie do ZOL
  2. Kwalifikacja do objęcia opieką w zakładach ZOL
  3. Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA)
  4. Dane o funkcjonowaniu pacjenta – Skala Glasgow
 3. Dokumentacja wypełniana przez pielęgniarkę środowiskową/rodzinną, lub pielęgniarkę w szpitalu
  1. Wywiad pielęgniarski i środowiskowy
 4. Oświadczenie zgody na ponoszenie częściowej odpłatności za pobyt w ZOL
 5. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie
 6. Upoważnienie