Pro3W Sp. z o.o.

e-mail: bok@pro3w.pl
www: lesniowka.pl
Data wydruku: 2022-01-18 21:01:32

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Leśniówka"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

KOMPLETNY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZOL ZAWIERA:

1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL 

2. Zaświadczenie lekarskie – wystawia lekarz POZ, lekarz specjalista lub lekarz prowadzący w szpitalu,    

   a) Skierowanie do ZOL 

   b) Kwalifikacja do objęcia opieką w zakładach ZOL   

   c) Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA) 

   d) Dane o funkcjonowaniu pacjenta – Skala Glasgow

3. Dokumentacja wypełniana przez pielęgniarkę środowiskową/rodzinną, lub pielęgniarkę w szpitalu    

    a) Wywiad pielęgniarski i środowiskowy 

4. Oświadczenie zgody na ponoszenie częściowej odpłatności za pobyt w ZOL 

5. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie

6. Upoważnienie 

Wszelkie potrzebne informacje uzyskają Państwo kontaktując się z pracownikami naszej palcówki telefonicznie lub drogą elektroniczną: